Home Arşiv Kaydı Sildirme

Arşiv Kaydı Sildirme

Tarafından Nüfus Davaları

Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil ve arşiv kaydı genel bir anlatımla kişilerin mahkumiyet ve diğer cezai süreçlerinin devlet nezdinde kayıt altında tutulmasıdır. İlgili süreçte kayda alınacak ve alınmayacak bilgiler elbetteki mevcuttur.

Bu kayıtlar kişiler için büyük önem arzeder. Zira insanların hayatlarının herhangi bir aşamasında bu kayıtlar önlerine bir engel olarak çıkabilmekte ve hak kayıpları doğurabilmektedir. Bu nedenle belli durumların gerçekleşmesi halinde adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi mümkün kılınmıştır.

1 Haziran 2005 tarihinde yeni Adli Sicil Kanunu yürürlüğe girmiş olup artık adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi yeni kanuna göre gerçekleştirilmektedir.

Yazımızda ‘arşiv kaydı silinir mi?’ sorusuna konunun gerekli ayrıntılarına ve özellikli durumlarına değinerek cevap vermeye çalıştık. Meselenin ayrıntı ve teknik özelliğe sahip olması dolayısıyla yazının tamamının okunmasında fayda vardır.

Arşiv Kaydı Sildirme İşlemi İçin Hukuki Düzenleme

Arşiv kaydının silinmesinin temel düzenlemesi 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda yer almıştır. Bununla beraber aşağıda özelliklerine değineceğimiz üzere silme işlemleri için esas maddeler söz konusu kanunun  9. maddesi, 12. maddesi ve ek geçici 2. maddesidir.

Kanunun uygulanmasında esas alınan Adli Sicil Yönetmeliği de bu bağlamda silme işlemlerine dayanak oluşturur. Bu yönetmeliğin 10. ve 12. maddelerindeki hükümler söz konusu konuya ilişkin düzenlemeler içermektedir.

Hangi Bilgiler Arşiv Kaydında Gözükür?

Öncelikle Adli Sicil Kanunu m. 9’da adli sicilden kaldırılacak olan bilgiler ve şartları yer almıştır. Adli sicilden kaldırılacak bilgiler arşiv kaydına ekleneceği için,  arşiv kaydına hangi bilgilerin kaydedildiğine buradan ulaşılır. Kanunun 9. maddesinin işaret ettiği adli sicilde yer alan şu kayıtlar;

 • Cezanın yahut güvenlik tedbirinin infazının tamamlanmış olması
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçları ile birlikte ortadan kaldıracak şikayetten vazgeçme yahut etkin pişmanlık
 • Ceza zamanaşımının dolması ve genel af

hallerinde silinir ve ardından arşiv kaydına transfer edilir. Burada transfer işlemlerini Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü gerçekleştirir. Aynı maddenin devamında;

 • Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olup 4. maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adli sicile kaydı yapılan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkumiyet kararında gösterilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır denilmiştir.

Bunun yanında kişiler hakkında verilen adli para cezası hükmü ve cezanın (infazı yerine) ertelenmesi hükmü adli sicil kaydına işlenmez. Bunun yerine doğrudan arşiv kayıtlarına eklenir.

Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Arşiv kaydının silinmesi düzenlemesi ve şartları Adli Sicil Kanunu m. 9’da yer almıştır. Hükme göre arşiv bilgileri;

 • Kişinin ölümü sonucunda
 • Anayasa madde 76 ile Türk Ceza Kanunu haricindeki kanunlarda bir hak kaybı doğuran mahkumiyet kararlarına ilişkin kayıtların arşive transferi için gerekli şartların oluşmasından itibaren; yasaklanmış hakların iadesi kararı verilmesi koşuluyla 15 yıllık sürenin geçmesi halinde, yasaklanmış hakların iadesi kararı almak gerekmeksizin 30 yıllık sürenin geçmesi ile,
 • Diğer mahkumiyet kararı kayıtlarının arşiv kaydına transfer edilmesi şartlarının oluşmasından itibaren ise 5 yıllık sürenin tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Bunun yanında ilgili fiilin kanunlarda suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçla ilişkili olarak verilen  mahkumiyet kararları dolayısıyla girilen adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

Olağanüstü kanun yolları olan yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına bozma yolları sonucunda beraat yahut cezasızlık kararları verilmesi ve bu kararların kesinleşmesi durumunda önceki yargılamada verilen kararlar hem adli sicil kaydından hem de arşiv kaydından kaldırılır.

Akıl hastalığına bağlı olarak uygulanan güvenlik tedbiri kayıtları, infazının gerçekleşmesinin ardından tamamen silinir.

Burada yer alan şartların gerçekleşmesi aslında ‘arşiv kaydı ne zaman silinir?’ sorusunun cevabıdır. Yani bu mesele için ‘arşiv kaydı kaç yılda silinir’, ‘arşiv kaydı ne zaman silinir’ gibi sorular direkt cevaba sahip değildir. Bunun için bu başlık altında anlattığımız şartların gerçekleşmiş olması aranır. Yazının devamında ise arşiv kaydının silinmesi konusuna temas eden diğer meseleleri açıkladık.

Arşiv kaydına nelerin ekleneceği ve nelerin çıkarılacağı hususu kişiler için çok önemli ve bir o kadar da girift yapıya sahiptir. Adli sicil ve arşiv kayıtları ile ilgili yaşanacak problemlerin avukat desteği ile çözülmesi hak kayıpları doğmaması adına büyük önem arz eder.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları ve Arşiv Kaydı

Ceza muhakemesinde cezaya hükmedilen ancak bu ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ilişkin kararlar adli sicil kayıtlarına da arşiv kaydına da girmez. Bunların tutulduğu ayrı bir sicil vardır. Bu sicil adli sicil içerisinde yer alsa da HAGB kararları ne adli sicil sorgusunda ne de arşiv kaydı sorgusunda görünmez.

Adli Sicil ve Arşiv Kaydından Silinemeyecek Olan Kayıtlar

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu geçici 2. maddesinde arşiv kaydının silinmesi ile ilgili hükümler yer almış olup silinmesinin kanunen mümkün olmadığı kayıtlara işaret edilmiştir.

Buna göre Anayasa madde 76 ve diğer özel kanunlarda yer alan suç ve mahkumiyetler haricindeki kayıtlara işaret edilerek silinemeyecek kayıtlar gösterilmiştir. 76. madde düzenlemesinde milletvekili olmaya engel teşkil eden suçlar yer alır. Bunlar aynı zamanda arşiv kaydından silinemeyecek olan bilgilerdir de. Bu suçları şu şekilde ifade etmek mümkündür:

 • Zimmet / irtikap / rüşvet gibi, memurun fayda sağlamak maksatlı görevini kötüye kullandığı suçlar
 • Güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas suçları
 • Kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarının açığa çıkarılması, terör faaliyetlerinde bulunma ve bu faaliyetlere insanları teşvik etme suçları gibi yüz kızartıcı suçlar.

Madde metninde bunların affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir. Buna göre 5352 sayılı kanunun geçici 2. maddesinde bunlara dayalı mahkumiyet kayıtlarının arşiv kaydı sildirme işlemine konu olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Arşiv Kaydı Olan Memur Olabilir mi?

Herhangi bir memuriyete hak kazanan kişi için kamu görevine uygun olup olmadığının denetlenmesi maksatlı güvenlik soruşturması yapılır. Burada kişinin geçmişinde memuriyete engel bir durumu olup olmadığına bakılır.

Bu kapsamda memur olmaya engel bazı suçları da burada belirtmemizde fayda var. Arşiv kaydı olan memur olabilir mi? sorusunun cevabı için aşağıdaki mahkumiyet durumları incelenmelidir:

 • Kasten işlenen her suç için yargılama sonucunda verilen hüküm 1 yılı aşıyorsa  kişi bu bilgilerin arşiv kaydında yer alması dolayısıyla  memur olamayacaktır.
 • Zimmet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, hırsızlık, belgede sahtecilik, irtikap,  ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, kaçakçılık suçları ile yargılanmış ve hakkında mahkumiyet kararı verilmişse ( ceza ne olursa olsun) gene memuriyete engel bir durum söz konusu olur.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kişilerin kamu görevlerinde çalışmaya hak kazanmaları durumunda Devlet tarafından yapılan güvenliğe ilişkin bir soruşturmadır. Kişinin aranan listesinde olup olmadığı, bir takım suçlardan hüküm giyip giymediği, bir kısıtlamaya tabi tutulup tutulmadığı, terör faaliyetlerinde yer alıp almadığı vb. geçmiş hareketleri değerlendirmeye alınır.

Bu noktada arşiv kayıtlarının önemi büyüktür. Çünkü arşiv araştırması da bu süreçte kişi hakkında yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan kişinin memurluğa başlayıp başlayamayacağı buradan çıkacak sonuca bağlıdır.

2016 öncesinde yalnızca belirli memurluklar için söz konusu olan güvenlik soruşturması aynı yıl yapılan bir değişiklikle bütün memuriyetler için şart koşulmuştur. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapmaya yetkili kurumlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatıdır. Güvenlik soruşturması araştırmasının 60 günlük süre içinde, arşiv araştırması ise 30 günlük süre içinde sonuçlanması gerekir. Ancak uygulamada bu süreler genelde aşılmaktadır.

Memnu Hakların İadesi

Türk hukuk düzeni içerisinde (TCK m. 53 hükmü çerçevesinde) genel olarak belli bir suçtan dolayı uygulanan mahkumiyete bağlı olarak süresiz hak yoksunluğu durumu kabul edilmemektedir.  Kişinin işlediği suç kayıtlarda yer aldığı için toplumda kişiye karşı güven eksikliği oluşur. Kişiler bu gibi durumlarda güven ilişkisi olmaksızın söz konusu edilemeyecek bazı haklarından mahrum edilmektedir. Dolayısıyla bu hak yoksunluğunun sürekli olmaması gerektiği kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak memnu hakların iadesi kurumu söz konusudur.

Memnu hakların iadesi işlemleri için kişinin hakkında uygulanan cezanın infazının tamamlanmasından itibaren 3 yıllık sürenin geçmiş olması ve bu süre içerisinde başkaca bir suç işlememiş olması gerekir. Bunun yanısıra ilgili sürecin iyi halli olarak sürdürüldüğü kanısı hakimde uyandırılmalıdır. Burada TCK 53. maddesinin 5 ve 6. fıkraları hariç tutulmuştur.

Kişi hakkında mahkemenin hükmettiği cezanın (genel af ve etkin pişmanlık durumları haricinde) son bulması durumunda memnu hakların iadesi söz konusu olacaktır. Bunun için de kişi hakkında kesinleşen hüküm üzerinden 5 senelik sürenin geçmiş olması şarttır.

Memnu hakların iadesi, bu şartların sağlanması halinde hükümlünün yahut onun vekilinin hükmü veren mahkemeye veya hükümlünün ikametgahının bulunduğu yer mahkemesine başvurusu ile gerçekleştirilir. Burada iade kararını verebilecek olan mahkemedir.

Mahkemenin vereceği karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yollarına gitmek mümkündür.  Memnu hakların iadesine ilişkin karar kesinleştiği takdirde arşiv kaydına eklenir. Memnu hakların iadesi sürecinde ortaya çıkan masraflar ilgili hükümlü tarafından karşılanır.

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nda 2012 senesinde yapılan değişiklik sonucunda adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi için ilgili mahkemeden memnu hakların iadesi kararı alındıktan sonra, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilmesi yeterlidir. Ayrıca mahkemeden adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talebinde bulunulması gerekli değildir.

Arşiv Kaydı Sildirme İşleminde Zamanaşımı Süresi

Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi için hak düşürücü zamanaşımı süreleri söz konusu değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere arşiv kaydının silinmesi bir takım asgari sürelere bağlanmış olmakla beraber bunlar zamanaşımı süreleri değil kayıtların silinmesi için gereken asgari sürelerdir.

Arşiv Kaydının Silinmesi Sürecinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Arşiv kaydının silinmesi konusunda yargılama süreci öngörülmemiş olduğundan burada görevli ve yetkili mahkeme söz konusu olmaz. Silme işlemleri Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Yargılama ancak kişilerin silinmesi gereken bir kaydının silinmemesi halinde hak kaybına ve dolayısıyla zarara uğradığı hallerde devlete karşı açacağı tazminat davası (tam yargı) olabilir.  Bu  da  söz konusu sürecin haricinde işleyen bir yargılamadır. İdari Yargının konusu olup idare mahkemelerinde dava açmayı gerektirir.

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sildirme Sürecinde Avukatın Önemi

Netice itibariyle adli sicil kaydı ve arşiv kaydı kişilerin karşısına her zaman aleyhte sonuç doğuracak şekilde çıkabilmektedir. Bu durum hak kayıpları doğurabileceği gibi silinme imkanı da hukuk düzeni tarafından hükme bağlanmıştır.